Vyhledávání zboží Informace Partneři
Zde se nacházíte: / Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Vážený zákazníku,

pro Vaši informaci zde uvádíme naše obchodní podmínky, které doporučujeme před nákupem pročíst.

Práva a povinnosti prodejce vůči spotřebiteli mění a sjednocuje Zákon č. 155/2010 Sb. Zákon č.155/2010 Sb. spotřebitele nově vymezuje jako „fyzickou osobu, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání“. Od účinnosti zákona č. 155/2010 Sb., jež nastane 1. srpna 2010, tak bude nepochybné, že spotřebitel se pro účely výše uvedených zákonů rozumí výhradně fyzická osoba.

Firmy nemohou odstoupit od kupní smlouvy ve 14denní lhůtě, jelikož nejsou spotřebitelem podle zákona č. 155/2010 Sb. Naše společnost však nabízí i právnickým osobám tuto možnost za předpokladu, že jim z prodejní ceny bude odečteno 5%.

 

Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny uvedené ceny v internetovém obchodě h-market.cz jsou již konečné a není již k nim připočítáváno DPH. Ceny jsou platné do odvolání nebo do vyprodání zásob.
 2. Kupující je povinen po obdržení zásilky zboží prohlédnout a bez odkladu prodávajícího informovat o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
 3. Kupující má na základě ustanovení zákona č. 367/200 Sb., odstavec 6 právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
  Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží s kompletním obsahem původního balení poslat nejpozději 14 den od převzetí zpět. Po obdržení a překontrolování stavu zboží, vrátí prodávající kupujícímu jím uhrazenou částku (bez poštovného), bez zbytečného odkladu a to převodem na účet. Rozhodne-li se kupující pro tento způsob odstoupení od kupní smlouvy, musí do průvodního dopisu uvést jak tento záměr, tak číslo účtu, na který požaduje peníze vrátit.
 4. Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky, které jsou prodávajícím označené jako povinné.

Jelikož v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.
V případě, že je zboží vráceno dodavateli v jiném než neporušeném stavu, je zákazník povinen nahradit zejména náklady související s uvedením zboží do původního stavu a vzniklou škodu na zboží (neúplný obsah, poškozený obal, opotřebení zboží apod.).

 

Práva a povinnosti prodávajícího 

 1. Prodávající má právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V tomto případě je prodávající povinen kupujícího o této skutečnosti bez odkladu informovat na uvedenou e-mailovou adresu, popřípadě telefonicky na uvedeném tel.čísle.
 2. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku, odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedením v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po zadání do objednávkového systému.
 3. Pokud dojde na internetových stránkách k zadání ceny, která bude chybná, vyhrazuje si prodávající takovou objednávku zrušit.

 

Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů dle NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR)

I.Základní ustanovení

1.Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů v souvislosti s provozem eshopu H-market.cz a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petra Havelková. IČ:72463911, Modřínová 1628, Nové Město na Moravě, 592 31 (dále jen: „správce“).

2. Kontaktní email správce je info@h-market.cz

3.Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4.Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl a/nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

2.Účelem zpracování osobních údajů je

- vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

3.Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR

IV.Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje

- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu).

2.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1.Příjemcem osobních údajů je účetní

 1. podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 2. zajišťující služby provozování webu (H-market.cz) a další služby v souvislosti s provozováním webu.
 3. zajišťující marketingové služby.

2.Zpracování osobních údajů se souhlasem subjektu údajů: Zpracování osobních údajů, které pro správce nevyplývá z právních předpisů, může být prováděno jen se souhlasem subjektu údajů. Poskytnutí takového souhlasu je zcela na rozhodnutí subjektu údajů.

VI.Vaše práva

1.Za podmínek stanovených v GDPR máte

 1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

2.Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména užitím hesel a antivirových programů.

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení

1.Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

4.Subjekt údajů je oprávněn podat proti správci stížnost u dozorového úřadu – Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (webová schránka úřadu: www.uoou.cz).Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25. 5. 2018.